WZD-functionaris

Naast mijn werkzaamheden als behandelaar ben ik beschikbaar als WZD-functionaris binnen de Ouderenzorg.

De Wet Zorg en Dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening. De zorg voor ouderen dient zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaats te vinden. Soms kunnen mensen met dementie niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is, wat maakt dat zorgverleners hulp bieden bij die keuzes. Het uitgangspunt van de Wet Zorg en Dwang is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

De zorgverantwoordelijke legt het zorgplan, waarin men voornemens is onvrijwillige zorg in te zetten, voor aan de WZD-functionaris. Deze beoordeelt of het zorgplan voldoet aan het uitgangspunt dat onvrijwillige zorg zoveel mogelijk wordt voorkomen en of het zorgplan geschikt is om ernstig nadeel te voorkomen. Zo nodig wordt het zorgplan door de zorgverantwoordelijke gewijzigd. Indien onvrijwillige zorg uit noodzaak wordt toegepast, wordt deze elke drie maanden geëvalueerd en getoetst.

Voor mijn werkzaamheden als WZD-functionaris hanteer ik een uurtarief van 107 Euro (exclusief BTW).

In het kader van professionalisering neem ik deel aan intervisie bijeenkomsten en volg ik de benodigde scholing op het gebied van de Wet Zorg en Dwang.